'Verantwoord Reekening van de Plantage Schoonouwen onder Administratie van A. Blom van p(rimo) January tot ult(imo) december 1794' (boekomslag)

Braunius, S.W.P.C. (1980), ‘Het leven van de zeventiende-eeuwse zeeman: valse romantiek of werkelijkheid?’, Mededelingen Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, XL/XLI 11-21.

Moree, Perry m.m.v. Vibeke Roeper, Ingrid Dillo en Theo Timmer (2003), Kikkertje lief. Brieven van Aagje Luijtsen, tussen 1776 en 1780 geschreven aan haar man Harmanus Kikkert, stuurman in dienst van de VOC, Den Burg.

Gelder, Roelof van (2008), Zeepost. Nooit bezorgde brieven uit de 17 en 18e eeuw, Amsterdam.

Reeks “Sailing Letters Journaal”:
Doe, Erik van der, Perry Moree en Dirk Tang (2008), De dominee met het stenen hart en andere overzeese briefgeheimen, Zutphen.
Doe, Erik van der, Perry Moree en Dirk Tang (2009), De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West, Zutphen.
Wal, Marijke van der (2010), De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden op zee, Zutphen.
Doe, Erik van der, Perry Moree en Dirk Tang (2011), De gekaapte kaper. Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart, Zutphen.

 

Taalkundige publicaties:
Megen, Netty van (2001), ‘“kost ghij selver leesen, ick meen ick soude u wel meer schrijven”. Conditionele bijzinnen in niet-literaire zeventiende-eeuwse brieven’. In: TNTL 117,3 (2001) 277-293.

Megen, Netty van (2002), ‘“íck wilde wel een dagh met ul prate”: Persoonlijke voornaamwoorden in zeventiende-eeuwse brieven’. In: Parallellen; Károli-studies II. Hongaarse bijdragen tot de Neerlandistiek. Onder redactie van J. Albert-Balázsi en A.A. Sneller. M.m.v. D. Haagsma en O. Varga, 149-165.

Megen, Netty van (2002), ‘Voornaamwoordelijke verwijzingen van de derde persoon in zeventiende-eeuwse brieven’. In: Nederlandse Taalkunde 7, 2002-3, 264-285.

Megen, Netty van (2002), ‘Dan en want: hun functie en betekenis in zeventiende-eeuws taalgebruik’. In: Neerlandistiek.nl 02.02, 2002.

Megen, Netty van (2003), ‘“Ick leer nu moij lesen en schrijven als ul sien kan.” Zeventiende-eeuwse brieven van en aan zeevarenden uit het archief van het High Court of Admiralty’. In: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 22(2003) 2, 147-156.

Megen, Netty van (2006), ‘“Ick verlangh hard nae een brief, maer noch meer nae ul mijn lieve man self.” Persoonlijke brieven van zeventiende-eeuwse vrouwen’. In: “Dat gy mij niet vergeet”: correspondentie van vrouwen in de zeventiende en achttiende eeuw. Onder redactie van A. Armbrust, M. Corporaal en M. van Dekken. Amsterdam, Aksant. 25-47.

Nobels, Judith & Marijke van der Wal (2009), ‘Tackling the Writer-Sender Problem: the newly developed Leiden Identification Procedure (LIP)’. In: Ingrid Tieken-Boon van Ostade (ed.) Historical Sociolinguistics and Sociohistorical Linguistics vol.9 (Internet-Journal). http://www.let.leidenuniv.nl/hsl_shl/contents.htm

Nobels, Judith, Tanja Simons & Marijke van der Wal (2011), ‘De reductievocaal in zeventiende- en achttiende-eeuwse sailing letters. Onzichtbare spelling, dubbele spelling en palatale uitspraak. In: Nederlandse Taalkunde 16, 103-119.

Nobels, Judith & Marijke van der Wal (2012). ‘Linking Words to Writers: Building a Reliable Corpus for Historical Sociolinguistic Research’. In: N. Langer, S. Davies & W. Vandenbussche (eds), Language and History, Linguistics and Historiography. Interdisciplinary Approaches, Bern etc: Lang, 343-361.

Rutten, Gijsbert & Marijke van der Wal (2011). ‘Local dialects, supralocal writing systems. The degree of orality of Dutch private letters from the seventeenth century’. In: Written Language and Literacy 14, 251-274.

Rutten, Gijsbert & Marijke van der Wal (2012). ‘Functions of epistolary formulae in Dutch letters from the seventeenth and eighteenth centuries’. In: Journal of Historical Pragmatics 13, 173-201.

Simons, Tanja (2009). ‘“Ik heb ook nu niet uijt mij alderbest geschreven”. Achttiende-eeuwse brievenboekjes en de gekaapte brieven van Aagje Luijtsen’. In: De achttiende eeuw (41), 167-191.

Sterkenburg, Piet van (2009), ‘Routineformules in de Sailing Letters. ‘Draeght u vroom ende hout u van de swarte vrouwe nature datse u niet verleijden’. In: Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars en Vivien Waszink, Fons verborum. Feestbundel voor prof.dr.A.M.F.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega’s bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden INL, Gopher Amsterdam 2009: 335-347.

Sterkenburg, Piet van (2009), ‘“Onse negerssvolc soo kijven omdat negerijnen haer niet en wijlt laten fijke fijke”. Zeventiende-eeuws Guadeloupe in Zeeuws dialect’. In: Sailing Letters Journaal II, De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West. De Walburg Pers. Zutphen 2009: 58-68.

Sterkenburg, Piet van (2010), ‘Zeventiende-eeuwse brieven van en naar Oostende’. In: Johan De Caluwe en Jacques van Keymeulen (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Universiteit Gent. Vakgroep Nederlandse Taalkunde. Academia Press, Gent 2010: 789-799.

Vosters, R., G. Rutten & M. van der Wal (2010). ‘Mythes op de pijnbank. Naar een herwaardering van de taalsituatie in de Nederlanden in de achttiende en negentiende eeuw.’ In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120, 93-112.

Wal, Marijke van der (2007). ‘“Het is of ik met mijn lieve sprak”. Laat-achttiende-eeuws chatten in historisch-sociolinguistisch perspectief’. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Brill, 2007, 467-476.

Wal, Marijke van der (2007). ‘Eighteenth-century linguistic variation from the perspective of a Dutch diary and a collection of private letters’. In: Stephan Elspass, Nils Langer, Joachim Scharloth & Wim Vandenbussche (red). Germanic Language Histories from Below (1700–2000). Berlin/ New York: De Gruyter, 2007, 83-96.

Wal, Marijke van der (2008). ‘18de-eeuwse brieven, taalverandering en de “language history from below”’. In: T.N&A, Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 15, 93-101.

Wal, Marijke van der & Tanja Simons (2010). ‘Tussen sociale en regionale variatie: n-deletie bij 18de-eeuwse briefschrijfsters in het Brieven als buit-corpus’. In: Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (eds). Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent: Academia Press, 669-683.

Wal, Marijke van der, Gijsbert Rutten & Tanja Simons (2012). ‘Letters as loot. Confiscated letters filling major gaps in the history of Dutch’. In: Marina Dossena & Gabriella Del Lungo Camiciotti (eds): Letter Writing in Late Modern Europe. Amsterdam/ Philadelphia: Benjamins, 139-161.